Enter-online.nl Logo
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. • Opdrachtgever: de wederpartij van Enter Online, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

  © Enter Online

 1. 1.
  De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Enter Online en opdrachtgever waarop Enter Online deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. 2.
  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Enter Online, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. 3.
  Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Enter Online en opdrachtgever slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Enter Online.
 4. 4.
  Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
  Enter Online en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

  © Enter Online

 1. 1.
  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. 2.
  De door Enter Online gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende veertien dagen, tenzij anders aangegeven. Enter Online is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen veertien dagen wordt bevestigd.
 3. 3.
  Levertijden in offertes van de Enter Online zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding, vernietiging of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. 4.
  De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 5. 5.
  Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Enter Online daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Enter Online anders aangeeft.
 6. 6.
  Een samengestelde prijsopgave verplicht Enter Online niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  © Enter Online

 1. 1.
  Opdrachtgever is verplicht de werkzaamheden af te nemen op het moment dat Enter Online deze bij hem aanbiedt of doet aanbieden, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 2. 2.
  Indien Enter Online gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan Enter Online ter beschikking heeft gesteld.
 3. 3.
  Indien Enter Online een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Algemene voorwaarden van Enter Online – 1 Oktober 2014– pagina 4 Enter Online schriftelijk in gebreke te stellen voordat er op enigerlei wijze sprake van verzuim zou kunnen zijn.
 4. 4.
  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Enter Online de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

  © Enter Online

 1. 1.
  Opdrachtgever is gehouden het geleverde binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort te opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
 2. 2.
  Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen een week na levering schriftelijk aan Enter Online te worden gemeld. Niet zichtbare behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 24 weken na levering te worden vermeld.
 3. 3.
  Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de werkzaamheden van Enter Online.
  © Enter Online
 1. 1.
  Indien Enter Online met de opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Enter Online niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.
 2. 2.
  Enter Online mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Enter Online kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieden en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen of software.
 3. 3.
  Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst.
 4. 4.
  De door Enter Online gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

  © Enter Online

 1. 1.
  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. 2.
  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Enter Online zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. 3.
  Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Enter Online de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. 4.
  Indien een vast tarief is overeengekomen zal Enter Online daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. 5.
  In afwijking van het te dezen bepaalde zal Enter Online geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

  © Enter Online

 1. 1.
  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Enter Online aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. 2.
  Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Enter Online houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.
 3. 3.
  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Enter Online op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. 4.
  4.a De opdrachtgever dient het afgesproken aanbetalingsbedrag van de offerte te voldoen o.v.v. “Aanbetaling” op rekeningnummer NL41 KNAB 0282 1858 44. Enter Online houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.
  4.b Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het afnemen van een van onze internetdiensten wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Enter Online, is de opdrachtgever betaling verplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Enter Online het verschuldigde (rest)bedrag te voldoen. Enter Online houdt zich het recht voor om de geleverde internetdiensten te blokkeren tot de aanbetaling is ontvangen.
  4.c Bij een onderhouds/upgrade/lease/marketingcontract voor een van onze internetdiensten, wordt door Enter Online aan de opdrachtgever elke maand, kwartaal, half jaar of jaarlijks een factuur gestuurd, tenzij er gedurende de betreffende periode geen werkzaamheden zijn uitgevoerd door Enter Online. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Enter Online het verschuldigde bedrag te voldoen.
  4.d In genoemde gevallen behoudt Enter Online zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken en/of te blokkeren totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
  4.e Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Enter Online over het openstaande bedrag.
  4.f Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Enter Online een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
  4.g Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Enter Online hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
  4.h Indien Enter Online abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Enter Online het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
  4.i Opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Enter Online heeft voldaan.
  4.j Opdrachtgever mag geen enkele wijzigingen toebrengen aan een ontwerp of codering in welke opzicht dan ook, wachtwoorden, gebruikersnaam, ftp instellingen, hosting instellingen, account instelling die aangemaakt zijn door Enter Online, tenzij anders is afgesproken of totdat de opdrachtgever artikel 8.4.i heeft voldaan.
  4.k Bij overtreding van artikel Artikel 8.4.j zal de opdrachtgever een waarschuwing ontvangen en zal opdrachtgever alle instellingen of wijzigingen die de opdrachtgever heeft toegebracht, weer terug wijzigen naar de originele instelling. Worden de wijzigingen niet in de afgesproken periode uitgevoerd door de opdrachtgever, of pleegt de opdrachtgever weer dezelfde overtredingen, dan zal opdrachtgever beboet worden met een bedrag van vijfentwintighonderd (2,500.-) euro, per overtreding, per dag.

  © Enter Online

1.
Alle door Enter Online geleverde internetdiensten, werkzaamheden en zaken, daaronder eventueel mede ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, foto’s, software, (elektronische) bestanden, enzovoorts, blijven eigendom van Enter Online totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Enter Online gesloten Algemene voorwaarden van Enter Online – 1 Oktober 2014 – pagina 8 van 19 overeenkomsten is nagekomen.

© Enter Online

 1. 1.
  Enter Online garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
 2. 2.
  De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.
 3. 3.
  Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Enter Online de zaak binnen redelijke termijn zorgdragen voor herstel.
 4. 4.
  De te dezer genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Enter Online, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangebracht.

  © Enter Online

 1. 1.
  Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 2. 2.
  Indien Enter Online hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. 3.
  De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

  © Enter Online

 1. 1.
  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. 2.
  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Enter Online zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. 3.
  Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Enter Online de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. 4.
  Indien een vast tarief is overeengekomen zal Enter Online daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. 5.
  In afwijking van het te dezen bepaalde zal Enter Online geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

  © Enter Online

 1. 1.
  De Enter Online is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Enter Online ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet naar behoren zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkomingen haar rechtvaardigt;
  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. 2.
  Voorts is Enter Online bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. 3.
  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Enter Online op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Enter Online de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. 4.
  Enter Online behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

  © Enter Online

 1. 1.
  Indien door Enter Online geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Enter Online jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder ‘Garanties’ geregeld.
 2. 2.
  Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Enter Online of haar leidinggevend personeel, is Enter Online niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever of een derde ten gevolge van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of enige andere verplichting van Enter Online jegens de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van Enter Online is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel en tot ten hoogste een bedrag gelijk aan het bedrag dat Enter Online voor de geleverde diensten en/of producten heeft ontvangen, met een maximum van 2.500,00 Euro.
 3. 3.
  Enter Online is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade, waaronder in ieder geval dient te worden verstaan vermogensschade als gevolg van directe schade en zuivere vermogensschade, waaronder bedrijfsschade, winstderving, schade door dataverlies, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van de diensten van Enter Online dan wel het internet, schade ontstaan door het uitlekken van data, schade veroorzaakt door elektronische betaling of schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de opdrachtgever.
 4. 4.
  Enter Online is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de diensten van Enter Online.
 5. 5.
  De opdrachtgever vrijwaart Enter Online voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van de diensten van Enter Online door de opdrachtgever, waaronder onvoldoende naleving door de opdrachtgever van enige verplichting jegens Enter Online, al dan niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.
 6. 6.
  De opdrachtgever die handelt in strijd met zijn verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder deze algemene voorwaarden, is aansprakelijk voor alle daaruit voor Enter Online voortvloeiende schade.

  © Enter Online

 1. Partijen zijn niet gehouden om het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. 2.
  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende zaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Enter Online geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Enter Online niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. 3.
  Enter Online heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. 4.
  Partijen kunnen zich gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. 5.
  Voor zover Enter Online ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Enter Online gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

  © Enter Online

 1. 1.
  De opdrachtgever vrijwaart Enter Online voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. 2.
  Indien de opdrachtgever aan Enter Online informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

  © Enter Online

 1. 1.
  Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Enter Online zich de rechten en bevoegdheden voor die Enter Online toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. 2.
  Het is opdrachtgever niet toegestaan verandering in zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. 3.
  De in het kader van de opdracht eventueel door de Enter Online tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de Enter Online, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan anderen ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. 4.
  Alle door Enter Online eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, film, software, (elektronische) bestanden enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Enter Online worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. 5.
  Enter Online behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

  © Enter Online

 1. 1.
  De rechter in de vestigingsplaats van Enter Online is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Enter Online het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. 2.
  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  © Enter Online

 1. 1.
  Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. 2.
  Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haat zaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende juridische legaal zou zijn).
 3. 3.
  Enter Online hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Enter Online gerechtvaardigd is, is Enter Online gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Enter Online in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Enter Online zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
 4. 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Enter Online gerechtigd hiervan aangifte te doen. Enter Online kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Enter Online verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 5. 5.
  Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Enter Online gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 6. 6.
  Opdrachtgever vrijwaart Enter Online voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Enter Online is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Enter Online in het kader van de klachtprocedure.

  © Enter Online

 1. 1.
  Naast de in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen die van toepassing zijn op hosting en aanverwante diensten, zijn specifiek voor de door Enter Online aangeboden dienst webhosting de in dit artikel genoemde bepalingen van toepassing.
 2. 2.
  Enter Online maakt voor de door haar aangeboden webhosting pakketten (http://enter-online/hosting) gebruik van DirectAdmin.
 3. 3.
  Zoals aangegeven op de Website biedt Enter Online webhosting pakketten aan met een up-time garantie van 99,9% en pakketten met een up-time garantie van 100%.
 4. 4. De in lid 3 van dit artikel genoemde percentages up-time garantie zijn in geen geval van toepassing indien er sprake is van storingen en/of overmacht zoals omschreven in artikel 15.
 5. 5.
  Indien de Opdrachtgever niet tevreden is met het webhosting pakket krijgt deze, zonder opgaaf van reden, zijn geld binnen 14 dagen na aankoop teruggestort door Enter Online. Dit is alleen van toepassing op de aankoop van een nieuw en op de Website genoemde webhosting pakket.
 6. 6.
  Het in lid 5 van dit artikel bepaalde (terugstorten van geld) is niet van toepassing indien Opdrachtgever zijn webhosting pakket verlengt of indien er sprake is van maatwerk. Zulks naar het oordeel van Enter Online.
 7. 7.
  Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zijn Account en bijbehorende data te verhuizen naar een andere server, via een mail aanvraag naar Enter Online. Dit geheel op eigen risico van Opdrachtgever.
 8. 8.
  Indien de verhuizing van de Account en/of bijbehorende data eenmaal in werking is gezet, kan deze niet worden onderbroken. De Opdrachtgever krijgt vervolgens op aanvraag een nieuwe Account op een nieuwe server. Het oude Account zal na 5 dagen automatisch worden verwijderd.

  © Enter Online

1.
Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Enter Online voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2.
Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Enter Online vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
3.
Opdrachtgever kan uitsluitend uit de elektronische bevestigingsbrief van Enter Online, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Enter Online schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
5.
Enter Online is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Enter Online.
6.
Indien Enter Online een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Enter Online medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht, verhuur, verkoop of opzegging van deze domeinnaam.
7.
Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
8.
Enter Online heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
9.
In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Enter Online gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
10.
De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van Enter Online en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van Enter Online onder hetzelfde IP-adres opereren.
11.
Enter Online heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen.
12.
Indien Opdrachtgever een .co.uk, .org.uk, .me.uk of .uk domein niet verlengt voordat de verloopdatum is bereikt, zullen alle diensten van de domeinnaam worden geschorst. Opdrachtgever kan deze domeinnamen voor een periode van 80 dagen na de verloopdatum nog verlengen voor een extra tarief van €19,99 + BTW door in te loggen in het klanten paneel. Na deze periode worden deze domeinnamen verwijderd bij de registry en beschikbaar gemaakt voor registratie door derden. 

© Enter Online

1.
Op elke overeenkomst tussen Enter Online en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

© Enter Online

favicon Enter Online

Enter Online

KvK-nr. : 61601276
BTW-nr.: NL127543594B02

Contact:

Tel: N.V.T.
Whatsapp: +31 (0)6 465 95 367
E-mail: info@enter-online.nl