Enter-online.nl Logo

Leveringsvoorwaarden van Enter Online

Enter Online gaat na ontvangst van de ondergetekende offerte, betaling, benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
Bij het ontwerpen van een nieuwe website en/of grafisch ontwerp maakt Enter Online  eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever.
Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan-en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Enter Online. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp gaat Enter Online over tot het voltooien van de volledige website, producten en/of diensten.
Mocht Enter Online onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Enter Online alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Enter Online een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
Door Enter Online gemaakte websites en of ontworpen grafische producten worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, diskette of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt.

Overmacht
Enter Online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Enter Online als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Enter Online alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Enter Online geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Enter Online tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Prijzen
Alle geoffreerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
Wijzigingen in de tarieven worden door Enter Online minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

Betaling
De opdrachtgever dient 50% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen o.v.v. “Aanbetaling” op rekeningnummer NL41 KNAB 0282 1858 44. Enter Online houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.
Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website en/of grafisch ontwerp wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Enter Online is de opdrachtgever betaling verplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Enter Online het verschuldigde (rest)bedrag te voldoen.
Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door Enter Online aan de opdrachtgever elke maand, kwartaal of half jaar een factuur gestuurd, tenzij er gedurende de betreffende periode geen onderhoud is uitgevoerd door Enter Online. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Enter Online het verschuldigde bedrag te voldoen.
In genoemde gevallen behoudt Enter Online zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Enter Online over het openstaande bedrag.
Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Enter Online een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Enter Online hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
Indien Enter Online abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Enter Online het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
Opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Enter Online heeft voldaan.

Copyright
Al het door Enter Online vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Enter Online niet door de opdrachtgever (of in opdracht van de opdrachtgever door derden) worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Enter Online gemaakte websites is slechts toegestaan voor zover de door Enter Online vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van de opdrachtgever.
Het eigendom van door Enter Online verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Enter Online, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Enter Online hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Enter Online gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
Enter Online behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

favicon Enter Online

Enter Online

KvK-nr. : 61601276
BTW-nr.: NL127543594B02

Contact:

Tel: N.V.T.
Whatsapp: +31 (0)6 465 95 367
E-mail: info@enter-online.nl